۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
پژوهشگران برگزیده

پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1395

 
عضو هیأت علمی
رشته
 دکتر الهه ستوده نما زبان انگلیسی
 دکتر سیده سوسن مرندی زبان انگلیسی
 دکتر سید عبدالحمید میرحسینی زبان انگلیسی

 
پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1396 

 
 عضو هیات علمی رشته
دکتر ذوالفقار علامی
 زبان و ادبیات فارسی
 دکتر انسیه خزعلی زبان و ادبیات عرب
 دکتر الهه ستوده نما زبان انگلیسی
 دکتر سیده سوسن مرندی زبان انگلیسی
 دکتر عبدالحمید میرحسینیزبان انگلیسی
 

 
پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1397

 
 عضو هیات علمی رشته
 دکتر فریده حق بین زبانشناسی
 دکتر مریم حسینی زبان و ادبیات فارسی
 دکتر انسیه خزعلی زبان و ادبیات عرب
 دکتر الهه ستوده نما زبان انگلیسی
 دکتر عبدالحمید میرحسینی زبان انگلیسی
 دکتر محسن شیرازی زاده زبان انگلیسی


 پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1398 

 عضو هیات علمی رشته
 دکتر شهلا بختیاری تاریخ
 دکتر مریم حسینی زبان و ادبیات فارسی
 دکتر ماندانا نوربخش زبانشناسی
 دکتر انسیه خزعلی زبان و ادبیات عرب
 دکتر رقیه رستم پور زبان و ادبیات عرب
 دکتر زهره نفیسی زبان انگلیسی
 دکتر سیده سوسن مرندی زبان انگلیسی
 دکتر عبدالحمید میرحسینی زبان انگلیسی
 دکتر محسن شیرازی زاده زبان انگلیسی
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/16
تعداد بازدید:
168
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.