۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير

اعضای هیات علمینام و نام خانوادگی: بتول مشکین فام

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692353
 آدرس پست الکترونیکی: bmeshkin@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/meshkinfam 
         رزومه       
  
  

نام و نام خانوادگی: انسیه خزعلی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692353
آدرس پست الکترونیکی: e.khazali@alzahra.ac.ir
  


نام و نام خانوادگی: رقیه رستم پور

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی:استاد
شماره تماس: 85692353
آدرس پست الکترونیکی: r.rostampour@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/rostampour 
  
 

نام و نام خانوادگی: مینا جیگاره

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692353
 آدرس پست الکترونیکی: mjigareh@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/jigareh 
 

نام و نام خانوادگی: زهرا فرید

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692353
 آدرس پست الکترونیکی: z.farid@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: فاطمه اکبری زاده

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692353
آدرس پست الکترونیکی: f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: وحیده مطهری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692353
آدرس پست الکترونیکی: v.motahari@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/motahari
رزومه 
 

نام و نام خانوادگی: ریحانه ملازاده

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692353
 آدرس پست الکترونیکی: r.mollazadeh@alzahra.ac.ir 
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/molazadeh

 

نام و نام خانوادگی:زهرا فرید

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات عربی

 

مدرک تحصیلی: دکتری

 

مرتبه علمی: استادیار

 

شماره تماس: 85692353

 

 آدرس پست الکترونیکی:

 

رزومه فارسی 

 

     

 

  نام و نام خانوادگی:زهرا فرید

 

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات عربی

 

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

 

شماره تماس: 85692353

 

 آدرس پست الکترونیکی:

 

رزومه فارسی 

 

          

 

  نام و نام خانوادگی:ریحانه ملازاده

 

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

 

مدرک تحصیلی: دکتری

 

مرتبه علمی: استادیار

 

شماره تماس: 85692353

 آدرس پست الکترونیکی:r.molazadeh@yahoo.com 

 

رزومه فارسی 

 

                                

 

  نام و نام خانوادگی:ریحانه ملازاده

 

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

 

مدرک تحصیلی: دکتری

 

مرتبه علمی: استادیار

 

شماره تماس: 85692353

 

 آدرس پست الکترونیکی:r.molazadeh@yahoo.com 

 

رزومه فارسی 

 

                                

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/11/17
تعداد بازدید:
16569
گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.