۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير

تقویم آموزشی

   تقویم آموزشی سال 1404-1403  
   -  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   -  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول  
   -  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
   -  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم  
   تقویم آموزشی سال 1402-1401  
   -  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   -  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول  
   -  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
   -  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم  
   تقویم آموزشی سال 1402-1401  
   1  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   2  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول  
   3  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
   4  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم  
   تقویم آموزشی سال 1401-1400  
   1  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   2  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول  
   3  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
   4  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم  
  تقویم آموزشی سال 1400-1399
 
   1  تقویم آموزشی نیمسال اول   
   2  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول  
   3  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
   4  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم  
  تقویم آموزشی سال 99-98
 
   1  تقویم آموزشی نیمسال اول   
   2  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول  
   3  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
   4  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم  
  تقویم آموزشی سال 98-97
 
   1  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   2  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول  
   3  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
   4  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم  
  تقویم آموزشی سال 97-96
 
   1  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   2  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول  
   3  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
   4  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم  
  تقویم آموزشی سال 96-95
 
   1  تقویم آموزشی در یک نگاه  
   2  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   3  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول  
   4  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
   5  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم  
  تقویم آموزشی سال 95-94
 
   1  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   2  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
  تقویم آموزشی سال 94-93
 
   1  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   2  تقویم آموزشی نیمسال دوم  
  تقویم آموزشی سال 93-92
 
   1  تقویم آموزشی نیمسال اول  
   2  تقویم آموزشی نیمسال دوم  

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/30
تعداد بازدید:
104729
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.