۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
روساي پيشين
 نام و نام خانوادگی: عبدالکریم بی آزارشیرازی
رشته تحصیلی: الهیات
مدرک تحصیلی: دکتری
از سال 1372 تا

 نام و نام خانوادگی: حسین حقانی
رشته تحصیلی: الهیات
مدرک تحصیلی: دکتری

 

 نام و نام خانوادگی: هادی عالم زاده
رشته تحصیلی: تاریخ تمدن
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد

 نام و نام خانوادگی: فاطمه علایی رحمانی
رشته تحصیلی: علوم قرآن وحدیث
مدرک تحصیلی: دکتری

 نام و نام خانوادگی:اعظم سازور
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
از سال 1381 تا 1384
 
 نام و نام خانوادگی: محبوبه مباشری
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
از سال 1384 تا 1385
 
 نام و نام خانوادگی:انسیه خزعلی
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
از سال 1385 تا 1389
 
 نام و نام خانوادگی: بتول مشکین فام
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
از سال 1389 تا 1391
 
 نام و نام خانوادگی: سوسن قهرمانی قاجار
رشته تحصیلی: آموزش زبان دوم
مدرک تحصیلی:دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
از سال 1391 تا 1396
 
 نام و نام خانوادگی: محبوبه مباشری
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
از سال 1396 تاکنون 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/01
تعداد بازدید:
3885
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.