..:: افراد » اعضاي هيات علمي » شاغل » تاريخ ::..
شنبه 28 مرداد 1396
 
 اعضای هیئت علمی گروه تاریخ کمينه

                

نام و نام خانوادگی: محمد امیر شیخ نوری

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 85692345

آدرس پست الکترونیکی:

رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: علی محمد ولوی

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 85692345

آدرس پست الکترونیکی: amvalavi@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                   

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل حسن زاده

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692345

    آدرس پست الکترونیکی: e.hasanzadeh@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                                                

 

نام و نام خانوادگی: شهلا بختیاری

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692348

آدرس پست الکترونیکی: sh.bakhtiari@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                                                  

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692345

 آدرس پست الکترونیکی: f_janahmadi@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                                       

نام و نام خانوادگی: نزهت احمدی

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692345

 آدرس پست الکترونیکی: nahmadi@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

              

 

نام و نام خانوادگی: سیمین فصیحی

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692345

 آدرس پست الکترونیکی: s.fasihi@alzahra.ac.ir

 رزومه فارسی 
 

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا بارانی

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692345

 آدرس پست الکترونیکی: m.barani@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: هدیه تقوی

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692345

 آدرس پست الکترونیکی: h.taghavi@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی