پنجشنبه 03 فروردين 1396
حضرت آیت الله خامنه ای: کتاب خوب یکی از ابزارهای کمال بشری است

رویدادهای مهم کتابخانه ما
به بهانه بهار ، همراه با  تازه های بوستان کتاب کتابخانه کوثر به بهانه بهار ، همراه با تازه های بوستان کتاب کتابخانه کوثر
حال که زمین در آستانه حیات دوباره اش  نفس تازه می کند به بهانه ی قدوم مبارک بهار به منظور آشنایی دانشجویان با تازه های کتاب کتابخانه کوثر  ن...