..:: اشخاص » اعضاي هيات علمي » زبان روسی ::..
سه شنبه 04 خرداد 1395
 
 اعضای هیئت علمی گروه زبان روسی کمينه
     

نام و نام خانوادگی: سعیده دست آموز

رشته تحصیلی: زبان روسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692350

آدرس پست الکترونیکی:

رزومه فارسی 

                                                   

        

نام و نام خانوادگی: زینب صادقی

رشته تحصیلی: زبان روسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 85692350

رزومه فارسی 

                                               

     

نام و نام خانوادگی: ناهیده کلاشی

رشته تحصیلی: زبان روسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 85692350

رزومه فارسی