..:: اشخاص » اعضاي هيات علمي » زبان روسی ::..
دوشنبه 19 بهمن 1394
  
اعضای هیئت علمی گروه

 


نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
آدرس پست الکترونیکی
تالیفات
مربی
زبان روسی
فوق لیسانس

n.kalashi@alzahra.ac.ir

 
مربی
زبان روسی
فوق لیسانس
سعیده دست آموز استادیار  زبان روسی دکتری s.dastamooz@alzahra.ac..ir   
قیصر مهرابی  استادیار زبان روسی دکتری  info@qmehrabi.com