انتقال دائم چه مراحلي دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- درخواست دانشجو به مديريت امور آموزشي
- دريافت فرم مربوطه به انتقال دائم از واحد نقل و انتقالات ( توسط دانشجو)
- تكميل فرم مربوطه توسط دانشكده
- تأييد فرم مربوطه توسط مدير امور آموزشي
- ثبت و ارسال فرم به دانشگاه مقصد
- دريافت نامه از دانشگاه مقصد در صورت موافقت
تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
8
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.