ميهمان تك درس به دانشگاه الزهرا چه مراحلي دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- ارائه معرفي‌نامه از دانشگاه مبدأ به مديريت امور آموزشي
- دريافت فرم انتخاب واحد از مديريت امور آموزشي
- مراجعه دانشجو به دانشكده مربوطه براي درج كد درس و تعيين گروه درسي
- تأييد مدير گروه مربوطه
- مراجعه دانشجو به مديريت امور آموزشي براي تخصيص شماره دانشجويي
- ثبت انتخاب واحدهاي اخذ شده در مديريت امور آموزشي
- مراجعه دانشجو به مسؤول مالي معاونت آموزشي واريز شهريه
تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
7
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.