جمعه 02 تير 1396
جستجو دفاعیه ها
زمان دفاعیه ها
17
چکیده: دانشجو: آزاده ضرابیان (ارشد)؛ استاد راهنما: د. فصیحی؛ استاد مشاور: د. معتقدی زمان: 96/04/07 ساعت: 16-14
17
چکیده: دانشجو: دل آرا مردوخی(دکتر)، استاد راهنما: د. حسن زاده؛  استاد مشاور: د. خلیفه و د. یوسفی فر زمان: 96/03/31 ساعت: 12-9
17
چکیده: دانشجو: شهره تیمورنژاد (دکتری)؛ استاد راهنما: د. ستوده نما. و د. مرندی؛ استاد ناظر: د. میرحسینی زمان: 96/3/17 ساعت: 15-13 
05
چکیده: دانشجو: مرجان دهکردی(ارشد)، استاد راهنما:دکتر جلیلی مرند، استاد مشاور: دکتر شهرتاش، زمان دفاع: 95/3/12 ساعت 10