پنجشنبه 03 فروردين 1396
جستجو دفاعیه ها
زمان دفاعیه ها
16
چکیده: دانشجو: مرجان وثوقی (دکتر)؛ استاد راهنما: د. قهرمانی قاجار، استاد مشاور: د. نوارچی زمان دفاع: 96/1/26 ساعت دفاع: 12-9
05
چکیده: دانشجو: مرجان دهکردی(ارشد)، استاد راهنما:دکتر جلیلی مرند، استاد مشاور: دکتر شهرتاش، زمان دفاع: 95/3/12 ساعت 10