دوشنبه 04 بهمن 1395
جستجو دفاعیه ها
زمان دفاعیه ها
02
چکیده: ،دانشجو: زهرا طاهری(ارشد)؛ استاد راهنما: د. جان احمدی؛ استاد مشاور: د. قائدان زمان: 95/11/13 ساعت: 15-13
02
چکیده: دانشجو: سمیه راوش(ارشد)؛ استاد راهنما: د. حسن زاده؛ استاد مشاور: د. باستانی راد زمان: 95/11/13 ساعت: 12-10
27
چکیده: دانشجو: سعیده جعفری علون آبادی (ارشد)؛ استاد راهنما: د. ستوده نما؛ استاد مشاور: د. تاجیک  زمان: 95/11/12 ساعت: 10-8
25
چکیده: دانشجو: مهسا علیپور (ارشد)؛ استاد راهنما: د. فاضلی؛ استاد مشاور: د. علامی زمان: 95/11/10 ساعت: 12-10
25
چکیده: دانشجو: سمیرا خسروی (ارشد)؛ استاد راهنما: د. فقیهی؛ استاد مشاور: د. صلاحی مقدم زمان: 95/11/09 ساعت: 12-10
25
چکیده: دانشجو: سمانه نوروزی (ارشد) ؛ استاد راهنما: د. علامی؛ استاد مشاور: ____ زمان: 95/11/11 ساعت: 10-8
25
چکیده: دانشجو: ام البنین مظفری (ارشد)؛ استاد راهنما: د. فقیهی؛ استاد مشاور: د. پناهی زمان: 95/11/06 ساعت: 12-10
25
چکیده: دانشجو: زیبا محمودی (ارشد)؛ استاد راهنما: د. فقیهی؛ استاد مشاور: آقای پوراصغری زمان: 95/11/02 ساعت: 17-15
25
چکیده: دانشجو: منیژه چمن (ارشد)؛ استاد راهنما: د. فقیهی؛ استاد مشاور: د. علامی   زمان: 95/11/02 ساعت: 15-13
22
چکیده: دانشجو: بهناز کیباخی(دکتری)؛ استاد راهنما: د. جان احمدی؛ استاد مشاور: د.دفتری و د. فرهانیان زمان: 95/12/15 ساعت: 16-13
22
چکیده: دانشجو: اعظم بهرامی(دکتری)؛ استاد راهنما: د. جان احمدی؛ استاد مشاور: د. گلیجانی مقدم زمان: 95/11/12 ساعت: 16-13
22
چکیده: دانشجو: فاطمه کاووسی(ارشد)؛ استاد راهنما: د. بارانی؛ استاد مشاور: د. بختیاری زمان: 95/11/09  ساعت: 16-14
22
چکیده: دانشجو: رویا مشمولی پیله رود(ارشد)؛ استاد راهنما: د. بختیاری، استاد داور: د. حسن زاده  زمان: 95/11/09 ساعت: 10-8
18
چکیده: دانشجو: محبوبه اسماعیلی (ارشد)؛ استاد راهنما: د. احمدی؛ استاد مشاور: د. فصیحی، د. صفت گل زمان: 95/11/06 ساعت: 16-13
18
چکیده: دانشجو: راضیه طیب (ارشد)؛ استاد راهنما: د. جان احمدی؛ استاد مشاور: د. عودی زمان: 95/10/28 ساعت: 10-8
18
چکیده: دانشجو: زهرا زینی وند (ارشد)؛ استاد راهنما: د. بارانی؛ استاد مشاور: د. جان احمدی زمان: 95/10/28 ساعت: 12-10
18
چکیده: داشجو: الناز آبشلو (ارشد)؛ استاد راهنما: د. ولوی؛ استاد مشاور: د. الویری و د. ظریفیان زمان: 95/11/2 ساعت: 12-10
15
چکیده: دانشجو: مریم خان میرزایی (ارشد)؛ استاد راهنما: د. جیگاره؛ استاد مشاور: د. صلاحی مقدم زمان: 95/11/04 ساعت: 12-10
15
چکیده: دانشجو: نغمه ناییجی (ارشد)؛ استاد راهنما: د. جلیلی، استاد مشاور: د. شهرتاش زمان: 95/11/13 ساعت: 15-13
15
چکیده: دانشجو: مرجان وثوقی (دکتری)؛ استاد راهنما: د. قهرمانی قاجار؛ استاد مشاور: د. نوارچی زمان: 95/11/11 ساعت: 16-13
صفحه 1 از 2اولين   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين