دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
جستجو دفاعیه ها
زمان دفاعیه ها
06
چکیده: دانشجو: فائزه محمدی شکیبا (ارشد)؛ استاد راهنما: د.فقیه، استاد مشاور: د. فاضلی زمان: 96/02/12 ساعت: 17-15
26
چکیده: دانشجو: سارا سادات پاکزادیان(دکتری)؛ استاد راهنما: د.ستوده نما؛ استاد مشاور: د. ایراوانی و د.نفیسی زمان: 96/2/18 ساعت: 16/30 - 13/30
05
چکیده: دانشجو: مرجان دهکردی(ارشد)، استاد راهنما:دکتر جلیلی مرند، استاد مشاور: دکتر شهرتاش، زمان دفاع: 95/3/12 ساعت 10