شنبه 07 اسفند 1395
جستجو دفاعیه ها
زمان دفاعیه ها
22
چکیده: دانشجو: بهناز کیباخی(دکتری)؛ استاد راهنما: د. جان احمدی؛ استاد مشاور: د.دفتری و د. فرهانیان زمان: 95/12/15 ساعت: 16-13
16
چکیده: دانشجو: مریم میرزاخانی(ارشد)، استاد راهنما: دکتر خزعلی، زمان دفاع: 95/6/20 ساعت 8-10
16
چکیده: دانشجو: نوش آفرین یغمایی(ارشد)، استاد راهنما: دکتر رستم پور، زمان دفاع: 95/6/20 ساعت 10-12
05
چکیده: دانشجو: مرجان دهکردی(ارشد)، استاد راهنما:دکتر جلیلی مرند، استاد مشاور: دکتر شهرتاش، زمان دفاع: 95/3/12 ساعت 10