شنبه 28 مرداد 1396
جستجو دفاعیه ها
زمان دفاعیه ها
23
چکیده: دانشجو: الهام روستایی راد (دکتری)؛ استاد راهنما: د. حسینی؛ استاد مشاور: د. تمیم راد؛ زمان: 96/06/13 ساعت: 12-10/30
23
چکیده: دانشجو: عاطفه احمدی (دکتری)؛ استاد راهنما: د. فقیهی، د. تمیم داری؛ زمان: 96/06/13 ساعت: 10-8/30
23
چکیده: دانشجو: زهرا ملک زاده (دکتری)؛ استاد راهنما: دکتری پناهی؛ استاد مشاور: د. کریمی و د. صلاحی مقدم؛ زمان: 96/06/12 ساعت: 12-10
23
چکیده: دانشجو: لعبت بیژنی فر (دکتری)؛ استاد راهنما: د. مهین پناهی، استاد مشاور: د. نیک منش، د. ترکی؛ زمان: 96/06/08 ساعت: 12-9
05
چکیده: دانشجو: مرجان دهکردی(ارشد)، استاد راهنما:دکتر جلیلی مرند، استاد مشاور: دکتر شهرتاش، زمان دفاع: 95/3/12 ساعت 10