روساي پيشين
 نام و نام خانوادگي: عبدالكريم بي آزارشيرازي
رشته تحصيلي: الهيات
مدرك تحصيلي: دكتري
از سال 1372 تا

 نام و نام خانوادگي: حسين حقاني
رشته تحصيلي: الهيات
مدرك تحصيلي: دكتري

 

 نام و نام خانوادگي: هادي عالم زاده
رشته تحصيلي: تاريخ تمدن
مدرك تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: استاد

 نام و نام خانوادگي: فاطمه علايي رحماني
رشته تحصيلي: علوم قرآن وحديث
مدرك تحصيلي: دكتري

 نام و نام خانوادگي:اعظم سازور
رشته تحصيلي: آموزش زبان انگليسي
مدرك تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: استاديار
از سال 1381 تا 1384
 
 نام و نام خانوادگي: محبوبه مباشري
رشته تحصيلي: زبان و ادبايت فارسي
مدرك تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: دانشيار
از سال 1384 تا 1385
 
 نام و نام خانوادگي:انسيه خزعلي
رشته تحصيلي: زبان و ادبيات عربي
مدرك تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: دانشيار
از سال 1385 تا 1389
 
 نام و نام خانوادگي: بتول مشكين فام
رشته تحصيلي: زبان و ادبيات عربي
مدرك تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: دانشيار
از سال 1389 تا 1391
 
 نام و نام خانوادگي: سوسن قهرماني قاجار
رشته تحصيلي: آموزش زبان دوم
مدرك تحصيلي:دكتري
مرتبه علمي: دانشيار
از سال 1391 تاكنون
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/29
تعداد بازدید:
743
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.