۱۳۹۶ پنج شنبه ۳ اسفند
انتصابات
انتصاب هاي سال 1396
 
انتصاب هاي ماه بهمن: 
 
خانم دكتر فريناز فربود در تاريخ 96/11/24 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "رئيس پژوهشكده شعر و هنر" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر اشرف موسوي لر قدرداني شد.
 
خانم دكتر افسانه توسلي در تاريخ 96/11/18 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرامورپژوهشي دانشگاه" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر مريم كشاورزي قدرداني شد.
 
 
انتصاب هاي ماه آذر:
 
خانم زهرا گياهي در تاريخ 96/9/29 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرامور دانشجويي" منصوب گرديده و از زحمات خانم عصمت ميري بلوچي قدرداني شد.

خانم دكتر مريم مونسي سرخه در تاريخ 96/9/27 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مدير گروه طراحي پارچه و لباس" منصوب گرديد.
  
خانم دكتر ليلاچراغ ملائي در تاريخ 96/9/8 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "سرپرست مركز مشاوره، بهداشت و سلامت دانشگاه" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر بتول احدي قدرداني شد.
 
انتصاب هاي ماه آبان:  
 
آقاي دكتر بهروز قلي زاده در تاريخ 96/8/15 به حكم رئيس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مديرگروه آموزشي مهندسي كامپيوتر" منصوب گرديد.  
 
آقاي دكتر محمدرضا صعودي در تاريخ 96/8/9 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه آموزشي ميكروبيولوژي" منصوب گرديد.
 
خانم دكتر مهوش سيفعلي در تاريخ 96/8/9 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه آموزشي علوم گياهي" منصوب گرديد.  
 
خانم دكتر سيمين حسينيان در تاريخ 96/8/2 به حكم رئيس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مديرگروه مشاوره و راهنمايي" ابقا گرديد.
 
آقاي دكتر جعفر باقري نژاد در تاريخ 96/8/2 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "رئيس دانشكده فني و مهندسي" منصوب گرديد. 
 
خانم دكتر اشرف موسوي لر در تاريخ 96/8/2 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه پژوهش هنر" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر فاطمه كاتب قدرداني شد.
 
آقاي دكتر محمد رضا باراني در تاريخ 96/8/2 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مدير گروه تاريخ " منصوب گرديده و از زحمات آقاي دكتر اسماعيل حسن زاده قدرداني شد.
 
 
انتصاب هاي ماه مهر: 
 
خانم دكتر مينا غياثي در تاريخ 96/7/13 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه شيمي" منصوب گرديده و از زحمات آقاي دكتر عمران مرادلو قدرداني شد. 

آقاي دكتر يداله اردوخاني در تاريخ 96/7/6 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "معاون پژوهشي" منصوب گرديده و از زحمات آقاي دكتر مرتضي شيري قدرداني شد.

آقاي دكتر مرتضي شيري در تاريخ 96/7/6 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مشاور رئيس دانشگاه در امور پژوهشي " منصوب گرديد.
 
انتصاب هاي ماه شهريور:
 

 خانم دكتر مرضيه اسكندري در تاريخ 96/6/30 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مدير گروه علوم كامپيوتر" منصوب گرديد. 
 
آقاي دكتر فريد بهروزي در تاريخ 96/6/28 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه رياضي" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر شهناز طاهري قدرداني شد. 
 
 خانم دكتر ناهيد اتقياء در تاريخ 96/5/25 به حكم رئيس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مديرگروه مديريت ورزشي" ابقا گرديد.
 
خانم دكتر فاطمه كاتب در تاريخ 96/6/23 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دانشكده هنر" منصوب گرديده و از زحمات آقاي دكتر منصور حسامي قدرداني شد.
 
خانم دكتر معصومه شجاعي در تاريخ 96/5/23 به حكم رئيس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "رياست دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي" ابقا گرديد.
 
خانم دكتر عاطفه نوارچي در تاريخ 96/6/23 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو كميته فرهنگي و آموزشي دانشگاه" منصوب گرديد.
 
آقاي دكتر داريوش فرد دهكردي در تاريخ 96/6/20 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مدير نگارخانه كمال الدين بهزاد" منصوب گرديد.
 
خانم دكتر سيده سوسن مرندي در تاريخ 96/6/20 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه زبان انگليسي" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر ماري احمدي قدرداني شد.
 
خانم دكتر رقيه رستم پور در تاريخ 96/6/20 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه زبان وادبيات عرب" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر زهرا فريد قدرداني شد.
 
 انتصاب هاي ماه مرداد:
آقاي دكتر مهدي نيك منش در تاريخ 96/5/30 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مدير تحصيلات تكميلي" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر رقيه رستم پور قدرداني شد. 
 
خانم دكتر زهره خسروي در تاريخ 96/5/22 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "سرپرست پژوهشكده زنان" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر مريم صف آرا قدرداني شد.
 
آقاي دكتر حجت الله جواني در تاريخ 96/5/22 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "معاون دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه" منصوب گرديد.
 
خانم دكتر آمنه خديور در تاريخ 96/5/18 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مدير برنامه، بودجه ، تحول اداري و بهره وري" منصوب گرديده و از زحمات خانم زهرا گياهي قدرداني شد.
 
آقاي دكتر جعفر باقري نژاد در تاريخ 96/5/7 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دانشكده فني و مهندسي" منصوب گرديده و از زحمات آقاي دكتر محمدرضا كيوان پور قدرداني شد. 
  
خانم دكتر صديقه شمس در تاريخ 96/5/7 به حكم رئيس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "رئيس دانشكده علوم رياضي" ابقا گرديد.
 
خانم دكتر معصومه كربلا آقايي كامران در تاريخ 96/5/3 به حكم رئيس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مديرگروه علم اطلاعات و دانش شناسي" منصوب گرديد.
 
 
انتصاب هاي ماه تير:
 
آقاي دكتر سعيد رضايي شريف آبادي در تاريخ 96/4/28 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "رئيس مركز ارزيابي و پايش عملكرد" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر آزاده مداحي قدرداني شد.
 
خانم دكتر آزاده مداحي در تاريخ 96/4/28 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "سرپرست معاونت مركز ارزيابي و پايش عملكرد" منصوب گرديده و از زحمات خانم زينت زارع قدرداني شد. 
 
آقاي دكتر سعيد دهقانپور در تاريخ 96/4/22 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "رئيس دانشكده فيزيك ـ شيمي" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر سيده زهرا شورشيني قدرداني شد. 
 
خانم دكتر فريبا پات در تاريخ 96/4/21 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر زهرا رباني قدرداني شد.
 
خانم دكتر فاطمه شهشهاني در تاريخ 96/4/18 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرخدمات آموزشي دانشگاه " منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر منصوره زاهدي تبريزي قدرداني شد.
 
آقاي دكتر امير غائبي در تاريخ 96/4/18 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "رئيس دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي" منصوب گرديده و از زحمات آقاي دكتر سعيد رضايي شريف آبادي قدرداني شد. 
  
آقاي دكتر محمد امير شيخ نوري در تاريخ 96/4/7 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي مشورتي دانشگاه" منصوب گرديد.

خانم دكتر فائزه فرزانه در تاريخ 96/4/4 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي مشورتي دانشگاه" منصوب گرديد.

خانم دكتر فتحيه فتاحي زاده در تاريخ 96/4/4 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي مشورتي دانشگاه" منصوب گرديد.

آقاي دكتر محمدعلي بابايي زكيلكي در تاريخ 96/4/4 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي مشورتي دانشگاه" منصوب گرديد.

آقاي دكتر رضا عزمي در تاريخ 96/4/4 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي مشورتي دانشگاه" منصوب گرديد.

آقاي دكتر يداله اردوخاني در تاريخ 96/4/4 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي مشورتي دانشگاه" منصوب گرديد.

خانم دكتر نسرين سلطانخواه در تاريخ 96/4/4 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي مشورتي دانشگاه" منصوب گرديد.
  
انتصاب هاي ماه خرداد:
 
خانم دكتر دكتر مهناز اخوان تفتي در تاريخ 96/3/28 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي سياست گذاري مشاوره و بهداشت روان دانشگاه" منصوب گرديد.
 
خانم دكتر مه سيما پورشهرياري در تاريخ 96/3/28 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي سياست گذاري مشاوره و بهداشت روان دانشگاه" منصوب گرديد.
 
خانم دكتر اعظم فرح بيجاري در تاريخ 96/3/28 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه روانشناسي" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر مهرانگيزپيوسته گر قدرداني شد.
 
خانم دكتر معصومه حسين زاده شهري در تاريخ 96/3/27 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "رئيس مركز كارآفريني و ارتباط با جامعه منصوب" منصوب گرديد.
 
خانم دكتر فخري سادات حسيني در تاريخ 96/3/27 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "رئيس امور آزمايشگاه ها" منصوب گرديد.
   
خانم دكتر ندا گليجاني مقدم در تاريخ 96/3/22 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "معاون فرهنگي و اجتماعي" منصوب گرديده و از زحمات خانم دكتر خديجه كريمي علويجه قدرداني شد. 
 
آقاي دكتر حسين راغفر در تاريخ 96/3/22 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مشاور رياست دانشگاه در امور راهبردي" منصوب گرديد. 
 
خانم دكتر ناهيد جليلي مرند در تاريخ 96/3/13 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه فرانسه" منصوب گرديده و از زحمات آقاي دكتر محمدرحيم احمدي قدرداني شد. 

آقاي دكتر پرويز فتاحي در تاريخ 96/3/13 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مديرگروه صنايع" منصوب گرديده و از زحمات آقاي دكتر جعفر باقري نژاد قدرداني شد. 
 
انتصاب هاي ماه ارديبهشت:
 
خانم دكتر مهناز امير خاني در تاريخ 96/2/27 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مشاور رئيس دانشگاه در امور فرهنگي-دانشجويي" منصوب گرديد.
 
آقاي دكتر داريوش بهمردي در تاريخ 96/2/20 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي دانشگاه" منصوب گرديد. 
 
خانم دكتر رقيه رستم پور در تاريخ 96/2/20 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي دانشگاه" منصوب گرديد.
 
آقاي دكتر سيد مسلم حسيني ادياني در تاريخ 96/2/18 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "مدير گروه فقه و مباني حقوق اسلامي" منصوب گرديده و از زحمات آقاي محمد حسين عالمي قدرداني شد.
 
آقاي دكتر علي رحماني در تاريخ 96/2/6 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "معاون اداري - مالي" منصوب گرديد.
 
انتصاب هاي ماه فروردين:
 
آقاي محمدرضا فرهمندنژاد در تاريخ 96/1/28 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "سرپرست حراست دانشگاه" منصوب گرديده و از زحمات آقاي دكتر سيد محمد موسوي قدرداني شد.
 
خانم دكتر خديجه سفيري در تاريخ 96/1/23 به حكم رئيس دانشگاه، به عنوان "عضو شوراي دانشگاه" منصوب گرديد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/25
تعداد بازدید:
4524
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:18
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن:
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.