۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
"بررسی روایت در داستان های طنز ادبیات کودک و نوجوان"
ارسال شده در تاریخ 1393/12/18
ساعت 11:16:00
<table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: none; text-align: center; width: 507.35pt; margin-left: -15.65pt; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="height: 12.95pt;"> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; border: 1pt solid windowtext; width: 97.6pt; height: 12.95pt; vertical-align: middle; background: url(http://adabiat.alzahra.ac.ir/tabid/321/articleType/SubmitNews/ArticleID/50/ia) #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13px;">نام و نام خانوادگی</span></strong></p> </td> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; border-top-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-style: solid none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt; background: url(http://adabiat.alzahra.ac.ir/tabid/321/articleType/SubmitNews/ArticleID/50/ia) #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13px;">تاریخ و ساعت دفاع</span></strong></p> </td> <td colspan="4" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border-top-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-style: solid none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 327.8pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13px;">اساتید</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 7.8pt;"> <td valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13px;">راهنما</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13px;">مشاور</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13px;">ناظر داخلی</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13px;">داوران</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.95pt;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; width: 97.6pt; height: 12.95pt; text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 13px;">فاطمه سعیدفر&nbsp;<br /> </span></td> <td valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; text-align: right; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;"> <div dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px;">93/12/18</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px;">11/15-12/30</span></div> <div dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;"> <div dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"></div> </div> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt; text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 13px;">د. علامی<br /> <br /> </span></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt; text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 13px;">د.عباسی<br /> <br /> </span></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt; text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 13px;">خانم کلاشی<br /> </span></td> <td valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;"><span style="font-size: 13px;">د. فقیه و &nbsp;د.مباشری(داخلی)<br /> د. شعیری (خارجی)<br /> </span></td> </tr> </tbody> </table> <br />
ارسال کننده:
تعداد بازدید:5
تصاویر مرتبط:
tempShow
فیلم مرتبط
صوت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.